Print

@ школски психолог

@школски психолог

Период на спроведување: април-декември 2020 година Скопје

Опис на активноста: Дизајнирање и креирање на веб апликација со цел да се овозможи непречена комуникација со училишниот психолог. Општа цел на овој проект е зајакнување на капацитетите на младите за поуспешно информирање и развивање на свесноста за важноста на менталното здравје и личниот раст и развој, како и нудење на психолошка поддршка во процесот на развивање на способности, вештини и ставови во процесот на средното образование.   

https://mojot-uchilishten-psiholog.herokuapp.com/

Print

Развој на кариера

 

 

Програма за кариерно советување на млади невработени лица во рамки на проектот “Развој на кариера“

 

На основа на претходно идентификуваната потреба од развој и поддршка на капацитетите на младите луѓе за информирање за кариера, кариерен развој и зајакнување на личните вештини за подобро претставување   и промоција на сопствените вештини за работа, со што тие би станале активни чинители и би се интегрирале во општеството како и подигнување на свеста на сите релевантни чинители и пошироката јавност, проектот преку низа специфични активности, води кон постигнување на подолу определените цели.

Print

Училишта на 21 Век

 

Во периодот ноември – декември 2018 год. ЗГ Доминиум беше понудувач и реализатор на проектот „Училиште на 21 век“, кој беше организиран и поддржан од страна на Биро за развој на образование на Република Македонија.

Беа реализирани  75 обуки со наставници од средните училишта од Скопје, Куманово, Велес, Крива Паланка и Кратово.

Цел на проектот беше зајакнување на капацитетите на наставниците од средно образование за работа со ученците во дваесет и првиот век.

Print

Етно-методолошко истражување

 

Етно - методолошки работилници за студенти и двонеделно теренско етнографско истражување,  со антрополози кои стекнале магистерски титули на Универзитетот на Кембриџ и Универзитетскиот колеџ на Лондон под водство на проф-др. Илина Јакимовска, а по методологијата на “peer-to-peer“ учење, пренесоа дел од знаењето на студентите на Факултатот за етнологија и антропологија при Универзитетот Св.Кирил и Методиј – Скопје

Print

Креативност меѓу редови, 2015

 

Глаголицата, кирилицата, и писменото изразување со користење на овие две писма се изворни креации на македонското културно подрачје.

Целта на овој проект е писмото и писменото изразување да ги помести надвор од нивната основна функција и да ја разбуди идејата за нивно вградување во едно пошироко креативно миље. 

 

Our domestic and foreign partners and supporters

Our Sponsors