Print

@ школски психолог

@школски психолог

Период на спроведување: април-декември 2020 година Скопје

Опис на активноста: Дизајнирање и креирање на веб апликација со цел да се овозможи непречена комуникација со училишниот психолог. Општа цел на овој проект е зајакнување на капацитетите на младите за поуспешно информирање и развивање на свесноста за важноста на менталното здравје и личниот раст и развој, како и нудење на психолошка поддршка во процесот на развивање на способности, вештини и ставови во процесот на средното образование.   

https://mojot-uchilishten-psiholog.herokuapp.com/

 

Психолошката поддршка е многу значајна за секој млад човек во периодот нопствениот личен раст и развој. Сметаме дека грижата за сопственото ментално здравје и училишниот успех се значајни теми со кои се занимаваат учениците, а особено се актуелизирани во време на пандемија.

Ова решение дава простор и за вклучување на учениците со сензибилизација на овие корисници за теми кои се значајни за нив, а особено во услови на криза.

Дигиталната поддршка во форма на ова решение може да работи и на надминување на стигмата за улогата на училишниот психолог која владее во општеството.

Предложеното решение може да обезбеди целосна дигитална покриеност на потребите на средношколците на полето на ментална здравје, усвојување на знаења, вештини и способности, кариерно насочување и сл., особено во услови на социјална дистанцираност и настава со далечинско учење.

Особено значајна е и можноста за виртуелна комуникација со психологот (во пишана форма, во видео форма и во рамки на групна работа).

Исто така, веруваме дека додена вредност на ова решение е и просторот наменет за родителите и наставниците, и на овој начин би биле поддржани особено за време на криза.

Овие податоци ја актуелизираат оваа проблематика и ја назначуваат нејзината важност во поширок општествен контекст, како и важноста за подигнување на свеста за сите релевантни чинители во овој процес. Затоа, од исклучителна важност е конкретната проблематика да се третира не само на национално ниво, туку и на ниво на локална заедница со цел директно и активно вклучување на засегнатите страни.

Иако од страна на професионалните служби се делува во насока на давање поддршка во процесот на развој на когнитивните, социјалните и емотивните потенцијали на младите вклучени во средно образование, сметаме дека тоа не е доволно.

Изминативе неколку години помеѓу ученците вклуечни во средно образоавние се интензивира потребата за темите поврзани со менталното здравје, па учениците сами иницираат активности, акции и кампањи со цел подигнување на свесноста за значењето на менталното здравје и потребата за барање на професионална помош.

Од друга страна повеќе истражувања укажуваат дека улогата и довербата на учениците во средно образование кон училишните психолози не е на високо ниво, односно дека тие во многу мал број им се обраќаат на истите за помош и поддршка.

Општа цел на овој проект е зајакнување на капацитетите на младите за поуспешно информирање и развивање на свесноста за важноста на менталното здравје и личниот раст и развој, како и пружање на психолошка поддршка во процесот на развивање на способности, вештини и ставови во процесот на средното образование.

Специфичната цел на овој проект е преку достапност и транспарентност на информации од интерес на младите за остварување на нивните потреби, да се зголеми свесноста за сопственото ментално здравје и личниот раст и развој, како и развивање на способности, вештини и ставови кај учениците во средно образование на територијата на Град Скопје, преку нивна вклученост во процесот во пилотирање на дигитална училишна психолошка програма и веб страна.

Психолошката поддршка е многу значајна за секој млад човек во периодот на сопствениот личен раст и развој. Сметаме дека грижата за сопственото ментално здравје и училишниот успех се значајни теми со кои се занимаваат учениците, а особено се актуелизирани во време на пандемија.

Ова решение дава простор и за вклучување на учениците со сензибилизација на овие корисници за теми кои се значајни за нив, а особено во услови на криза.

Дигиталната поддршка во форма на ова решение може да работи и на надминување на стигмата за улогата на училишниот психолог која владее во општеството.

Предложеното решение може да обезбеди целосна дигитална покриеност на потребите на средношколците на полето на ментална здравје, усвојување на знаења, вештини и способности, кариерно насочување и сл., особено во услови на социјална дистанцираност и настава со далечинско учење.

Особено значајна е и можноста за виртуелна комуникација со психологот (во пишана форма, во видео форма и во рамки на групна работа).

Исто така, веруваме дека додена вредност на ова решение е и просторот наменет за родителите и наставниците, и на овој начин би биле поддржани особено за време на криза.

Овие податоци ја актуелизираат оваа проблематика и ја назначуваат нејзината важност во поширок општествен контекст, како и важноста за подигнување на свеста за сите релевантни чинители во овој процес. Затоа, од исклучителна важност е конкретната проблематика да се третира не само на национално ниво, туку и на ниво на локална заедница со цел директно и активно вклучување на засегнатите страни.

Иако од страна на професионалните служби се делува во насока на давање поддршка во процесот на развој на когнитивните, социјалните и емотивните потенцијали на младите вклучени во средно образование, сметаме дека тоа не е доволно.

Изминативе неколку години помеѓу ученците вклуечни во средно образоавние се интензивира потребата за темите поврзани со менталното здравје, па учениците сами иницираат активности, акции и кампањи со цел подигнување на свесноста за значењето на менталното здравје и потребата за барање на професионална помош.

Од друга страна повеќе истражувања укажуваат дека улогата и довербата на учениците во средно образование кон училишните психолози не е на високо ниво, односно дека тие во многу мал број им се обраќаат на истите за помош и поддршка.

Општа цел на овој проект е зајакнување на капацитетите на младите за поуспешно информирање и развивање на свесноста за важноста на менталното здравје и личниот раст и развој, како и пружање на психолошка поддршка во процесот на развивање на способности, вештини и ставови во процесот на средното образование.

Специфичната цел на овој проект е преку достапност и транспарентност на информации од интерес на младите за остварување на нивните потреби, да се зголеми свесноста за сопственото ментално здравје и личниот раст и развој, како и развивање на способности, вештини и ставови кај учениците во средно образование на територијата на Град Скопје, преку нивна вклученост во процесот во пилотирање на дигитална училишна психолошка програма и веб страна.

Очекувани резултати од проектот се:

  1. Дизајнирана и спроведена пилот дигитална училишна психолошка програма и веб страна со активности за информирање од интерес на младите за остварување на нивните потреби за ментално здравје и
  2. Психолошка поддршка во процесот на личен раст и развој и развивање на способности, вештини и ставови кај учениците во средно образование низ вклучување на дигитални алатки.

Горенаведените резултати се постигнати преку:

  • Дизајнирање на веб страна која  разработува содржини кои се актуелни за средношколска популација за информирање и советување на младите корисници за теми од областа на менталното здравје, личниот раст и развој како и пружање на психолошка поддршка за наведените теми
  • Спроведување на пилот дигитална училишна психолошка програма за пружање поддршка во процесот на усвојување знаења, стекнување на вештини и градење ставови кај учениците од средно образоавание.
  • Вградување на корисни информации и поддршка за родителите и наставниците на ученици во средно образование
  • Промоција на резултатите од проектот пред релевантни чинители од областа на средното образование и средните училишта на територијата на Град Скопје.

Our domestic and foreign partners and supporters

Our Sponsors