Print

"Меѓуврсничко насилство"

Наслов на проектот: “Стоп за меѓуврсничкото насилство“               

Учесници во проектот: Претставници на стручни служби и обука на наставници во средни училишта на град Скопје  

Период на спроведување: 2015 година

Целна група: Деца и млади

Опис на активноста: Спроведени фокус групи и работна група за изработка на ‘општ концепт - протокол’ за делување во насока на спречување и справување со меѓуврсничкото насилство во средните училишта на територијата на град Скопје. Изработка на брошура и промоција.

Постигнат резултат: Изработен ‘општ концепт - протокол’ за делување во насока на спречување и справување со меѓуврсничкото насилство во средните училишта на територијата на град Скопје инкорпориран во училишните програми за работа. Изработена и дистрибуирана брошура „СТОП за меѓуврсничко насилство“.

Координатор: Ана Попризова

Поддржано од: Град Скопје

Our domestic and foreign partners and supporters

Our Sponsors